Španělsko

Historie

Již před 40 000 lety žil na Iberském poloostrově kromaňonský člověk. (Odkaz na Blog MysMas.cz) Ze starší doby kamenné pocházejí jeskynní malby v Altamiře a z mladší doby kamenné nálezy megalitické kultury. Z Iberů, kteří se přistěhovali ze severní Afriky, a z Keltů, kteří přišli asi před 3000 lety přes Galicii, povstali Keltoiberové, prapůvodní obyvatelé Španělska.

Na pobřeží Středozemního moře zakládali v antice obchodní Řekové a Féničané. Později Řeky vyhnali Kartaginci, o nabytý majetek je však ve 2.punské válce (218-201 př.nl.) připravili Římané, kteří nato dobyli celé Španělsko a v 1.století př.n.l. vytvořili provincii Hispánie. Římské nadvládě učinili konec teprve Germáni v období stěhování národů.

Po Alanech, Vandalech a Suebech následovali v 5.století n.l. Vizigóti, zpočátku jako římští spojenci, později vládci samostatného vizigótského křesťanského (web o náboženství) království. Do roku 756 ovládl téměř celý Iberský poloostrov cordóbský emirát (od roku 929 chalífát). Svobodné zůstaly pouze nejsevernější oblasti - Kantabrie a Baskicko.

Muslimská nadvláda (odkaz na web o Náboženství) byla výrazně tolerantní a znamenala pro zemi mimořádně významný kulturní přínos. Španělský křesťanský stát se utvářel v průběhu takzvané reconquisty (znovudobývání ztracených území), jejíž zázemí tvořily v 8.-9.stol. země na severu poloostrova - království Asturie, Navarra a Španělská marka, zřízená v důsledku tažení Karla Velikého (pozdější Barcelonské hrabství). V průběhu 13.století se nejmocnějšími státy na poloostrově staly Kastilie a Aragon, zatímco islámské státy ztrácely svá území.

Přehled historických dat

do 1000 př.n.l.

Pyrenejský poloostrov obývají Baskové, Keltové a Iberové.

od 1000 př.n.l.

Féničané a Řekové zakládají přístavní města u Středozemního moře.

3 století př.n.l.

Kartaginci zakládají obchodní základny. Po porážce Kartága v punských válkách začali Iberský poloostrov obsazovat Římané

711

Počátek panství Maurů.

11. století

Na severu Španělska byla zahájena reconquista.

1492

Dobytí maurského království Granada završilo reconquistu. Násilná christianizace a vyhánění Maurů a Židů. Kolumbus objevuje Ameriku.

1516

Karel V. se stává králem, za tři roky potom německým císařem.

1609

Filip III. vyhošťuje konvertované Maury (morisky), začátek hospodářského úpadku Španělska.

1700

Habsburk Karel II. umírá bez potomků; ve válkách o španělské dědictví vítězí roku 1714 francouzští Bourboni.

1808

Napoleon obsazuje Španělsko. Madridské povstání (2.května) proti Francouzům.

1873 - 1874

První republika.

1923 - 1930

Puč a diktatura Primo de Rivery.

1931

Král Alfons XIII. odchází do exilu; začátek Druhé republiky.

1936 - 1939

Španělská občanská válka a počátek Frankovy diktatury.

1975

Frankova smrt, v čele státu král Juan Carlos I.

Produkce Apu.cz Copyright © 2007, kontakt, Odkazy/zdroje | SEO | Reklama